Xác minh số core (nhân) giấy phép LiteSpeed

Số lõi

Để xác định lõi litespeed bạn có thể chạy lệnh sau:

ps aux | grep litespeed

Số lượng quy trình LiteSpeed ​​hiển thị là số lõi giấy phép litespeed của bạn.

ví dụ nếu đầu ra là:

root   5344 0.0 1.0 21474956380 41452 ?  S  16:00  0:00 litespeed (lshttpd - main)
nobody  5347 0.2 4.3 21474999300 167916 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #01)
nobody  5348 0.2 4.3 21475018528 167764 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #02)
nobody  5354 0.2 4.3 21475017464 169564 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #03)
nobody  5361 0.2 4.1 21474999752 161328 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #04)
nobody  5366 0.2 4.3 21475015736 168296 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #05)
nobody  5372 0.2 4.3 21475015324 169664 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #06)
nobody  5378 0.2 4.8 21475021156 188424 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #07)
nobody  5384 0.2 4.0 21475000400 158732 ? Sl  16:00  0:02 litespeed (lshttpd - #08)

Có nghĩa là bạn đã cài đặt giấy phép 8 lõi. Nếu hiển thị sai số, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để chúng tôi kiểm tra.

Last updated