🏷️Các câu lệnh cài đặt giấy phép bản quyền tự động

AlmaLinux 9 và Rocky Linux 9 hiện đã được hỗ trợ!

Trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn có giấy phép hợp lệ từ chúng tôi. Các loại giấy phép:

Loại giấy phép

Hướng dẫn

Dùng thử

Bạn có thể yêu cầu giấy phép dùng thử trong 24h. Giấy phép dùng thử không có giới hạn và tương tự như giấy phép trả phí. Hỗ trợ cũng được kích hoạt trên loại giấy phép này.

Giấy phép đã mua

Bạn có toàn quyền truy cập vào hệ thống cấp phép của chúng tôi + Hỗ trợ miễn phí. không có giới hạn về giấy phép trả phí.

Các lệnh cài đặt đầy đủ:

Cài đặt giấy phép của bạn bằng một đoạn mã tự động:

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) cPanel; VSMECP

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECP

Để nhận được xác minh tại verify.cpanel.net , hãy chạy:

touch /etc/.verifylicense ; VSMECP
bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) liteSpeed; VSMELSWS

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMELSWS

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CloudLinux; VSMECLN

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECLN

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Imunify360; VSMEImunify360

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEImunify360

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Softaculous; VSMESoftaculous

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMESoftaculous

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Sitepad; VSMESitepad

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMESitepad

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Plesk; VSMEPlesk

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEPlesk

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Virtualizor; VSMEVirtualizor

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEVirtualizor

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) JetBackup; VSMEJetBackup

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEJetBackup

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) WHMReseller; VSMEWHMReseller

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEWHMReseller

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) WHMSonic; VSMEWHMSonic

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEWHMSonic

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) DirectAdmin; VSMEDA

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEDA

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) DAReseller; VSMEDAReseller

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEDAReseller

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) OSM; VSMEOSM

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEOSM

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CXS; VSMECXS

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECXS

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CPGuard; VSMECPGuard

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECPGuard

Giấy phép FleetSSL đi kèm miễn phí với giấy phép cPanel. khi bạn đã cài đặt hệ thống cấp phép cPanel, hãy chạy lệnh sau để kích hoạt FleetSSL:

VSMECP -fleetssl

Xác minh cài đặt

Sau khi chạy tập lệnh cài đặt, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự:

Start downloading primary system...Depending on the speed of your server network, it may take some time ... Completed!
Installing cPanel licensing system ...

 ---------------------- Licensing System started ----------------------
        Thank you for using VSME.VN licensing system !
 ----------------------------------------------------------------------

Website : VSME.VN
Server IP : 1.1.1.1
Hostname : client.host.name
cPanel version : 11.100.0.8
kernel version : 3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64

 If you have any question connect us on our website.
Copyright 2017-2022 VSME.VN - All rights reserved.
 ----------------------------------------------------------------------
Today : 2022/02/07
License Expire : LIFE-TIME-LICENSE


Updating local license info...

cPanel license status : OK
cPanel licensing system has been installed. Enjoy

Last updated