🏷️Các câu lệnh cài đặt giấy phép bản quyền tự động

AlmaLinux 9 và Rocky Linux 9 hiện đã được hỗ trợ!

Trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn có giấy phép hợp lệ từ chúng tôi. Các loại giấy phép:

Các lệnh cài đặt đầy đủ:

Cài đặt giấy phép của bạn bằng một đoạn mã tự động:

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) cPanel; VSMECP

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECP

Để nhận được xác minh tại verify.cpanel.net , hãy chạy:

touch /etc/.verifylicense ; VSMECP
bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) liteSpeed; VSMELSWS

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMELSWS

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CloudLinux; VSMECLN

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECLN

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Imunify360; VSMEImunify360

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEImunify360

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Softaculous; VSMESoftaculous

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMESoftaculous

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Sitepad; VSMESitepad

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMESitepad

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Plesk; VSMEPlesk

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEPlesk

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) Virtualizor; VSMEVirtualizor

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEVirtualizor

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) JetBackup; VSMEJetBackup

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEJetBackup

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) WHMReseller; VSMEWHMReseller

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEWHMReseller

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) WHMSonic; VSMEWHMSonic

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEWHMSonic

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) DirectAdmin; VSMEDA

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEDA

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) DAReseller; VSMEDAReseller

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEDAReseller

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) OSM; VSMEOSM

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMEOSM

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CXS; VSMECXS

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECXS

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) CPGuard; VSMECPGuard

Để cập nhật giấy phép của bạn chỉ cần chạy:

VSMECPGuard

Giấy phép FleetSSL đi kèm miễn phí với giấy phép cPanel. khi bạn đã cài đặt hệ thống cấp phép cPanel, hãy chạy lệnh sau để kích hoạt FleetSSL:

VSMECP -fleetssl

Xác minh cài đặt

Sau khi chạy tập lệnh cài đặt, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự:

Start downloading primary system...Depending on the speed of your server network, it may take some time ... Completed!
Installing cPanel licensing system ...

 ---------------------- Licensing System started ----------------------
        Thank you for using VSME.VN licensing system !
 ----------------------------------------------------------------------

Website : VSME.VN
Server IP : 1.1.1.1
Hostname : client.host.name
cPanel version : 11.100.0.8
kernel version : 3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64

 If you have any question connect us on our website.
Copyright 2017-2022 VSME.VN - All rights reserved.
 ----------------------------------------------------------------------
Today : 2022/02/07
License Expire : LIFE-TIME-LICENSE


Updating local license info...

cPanel license status : OK
cPanel licensing system has been installed. Enjoy

Last updated