🍔Một số lỗi thường gặp và cách xử lý

Sau khi reboot lại server thì website không truy cập được

Bạn chạy lệnh gia hạn giấy phép bản quyền litespeed hoặc dịch vụ bản quyền bạn đã mua, để hệ thống script tự động phân tích lỗi và sửa chữa lỗi, ví dụ:

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) LiteSpeed; VSMELSWS

Sau khi server đã trở lại hoạt động bình thường, bạn cần lưu lại cấu hình cài đặt

/usr/libexec/iptables/iptables.init save

Bây giờ bạn có thể reboot server mà không ảnh hưởng gì đến giấy phép bản quyền

Đã mua giấy phép bản quyền từ bên khác, tôi muốn mua lại bản quyền từ chiasebanquyen.com và ghi đè lên bản quyền cũ thì sao?

Câu hỏi rất phổ biến, script của chúng tôi có chức năng tự động phát hiện bản quyền giấy phép của tất cả các bên khác và tiến hành gỡ chúng.

Đầu tiên bạn tiến hành cấu hình tường lửa lại phù hợp bằng lệnh

iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -F
iptables -X

Sau đó tiến hành cài đặt giấy phép như bình thường, ví dụ giấy phép Cpanel

bash <( curl https://vsme.vn/pre.sh ) cPanel; VSMECP

Chúc bạn thành công!

Last updated